Polityka prywatności Zajadam.pl

Poniżej przedstawiam skróconą wersję najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych na moim blogu i w związku z moją działalnością w jego ramach.

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie https://www.zajadam.pl/ oraz jej podstronach jestem Tomasz Lach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Everest Tomasz Lach, z siedzibą: ul. Dworcowa 10A/213, 44-190 Knurów, NIP: 9691367770.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@zajadam.pl.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalsze szczegóły :).

_________________________________________________________________________________

JAKICH POJĘĆ UŻYWAM W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystam z powierzonych mi przez Ciebie danych osobowych.

Ja – Tomasz Lach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Everest Tomasz Lach, z siedzibą: ul. Dworcowa 10A/213, 44-190 Knurów. jestem Administratorem danych osobowych. Oznacza to, że decyduję jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które mi przekazałeś, są przetwarzane. Chcę, abyś wiedział, że dokładam wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniam odpłatnie powierzonych mi danych osobowych.

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzam i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przeze mnie strona internetowa oraz jej podstrony: www.zajadam.pl

Odbiorcy Twoich danych – podmioty, którym mogę przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na moje zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecę i tylko we wskazanym przeze mnie zakresie. Będą one przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskażę lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

JAK PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, w tym blogową, przetwarzam dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W związku z tym pogrupowałem te informacje w odniesieniu do celów ich przetwarzania:

KOMENTARZE NA STRONIE

Dodając komentarz na Stronie, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia lub pseudonimu, adresu e-mail oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapewniania możliwości opublikowania komentarza na Stronie. Część Twoich danych (imię i nazwisko) będzie dostępna publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przeze mnie (tj. w bazie mojego systemu WordPress) przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony (zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu Strony) lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda: zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

NEWSLETTER

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia lub pseudonimu i adresu e-mail.

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapisania się przez Ciebie do prowadzonego przeze mnie newslettera

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do czasu zakończenia funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera (wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu), co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają moją Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą korespondencji

Korzystam z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą mojej korespondencji.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE/KONTRAHENCI

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.

Okres przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia roszczeń właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

Podstawa prawna

Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przeze mnie obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakładają na mnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, a nadto w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia. Dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami są przetwarzane przez okres 3 lat lub 10 lat (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie).

Podstawa prawna

Mój prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności moich kontrahentów oraz posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

Korzystam z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności

Korzystam z usług podmiotów, które świadczą na moją rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących mnie z moimi kontrahentami.

d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW

Kategorie danych osobowych

Przetwarzam takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały mi udostępnione przez podmiot, z którym współpracuje na podstawie umowy lub innego wiążącego uzgodnienia, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu wykonania przeze mnie zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego mojej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przeze mnie jego zasadności.

Podstawa prawna

Mój prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących mnie umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Profesjonalni doradcy prawni

Korzystam z usług podmiotów, które świadczą na moją rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

c) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przeze mnie usuwane w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Ciebie lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Podstawa prawna

Mój uzasadniony interes, w postaci umożliwienie zawarcia umowy przez określony czas bez konieczności powtarzania wyceny, ponieważ decyzję o skorzystaniu z mojej usługi możesz podjąć po pewnym czasie od otrzymania wyceny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają moją Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

MARKETING BEZPOŚREDNI MOICH PRODUKTÓW I USŁUG

Cel przetwarzania

Przetwarzam Twoje dane osobowe takie jak: imię lub pseudonim, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego mojej działalności za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail.

Okres przetwarzania

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwisz się ich otrzymywaniu.

Podstawa prawna

Mój uzasadniony interes polegający na informowaniu o mojej działalności w tym o moich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają moją Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą korespondencji

Korzystam z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą mojej korespondencji.

WYSYŁANIE INFORMACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

Cel przetwarzania

Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie ode mnie informacji o moich nowych inicjatywach, aktywnościach oraz informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail, będę przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię lub pseudonim, adres e-mail, w celu wysyłania Ci tych informacji.

Okres przetwarzania

Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będę świadczyć tę usługę oraz jak długo nie poinformujesz mnie o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie ode mnie tych informacji (wówczas Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte bez wpływu na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania).

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda (zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystam z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają moją Stronę.

b) Dostawcy usług IT

Korzystam z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy mi na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty zajmujące się profesjonalnie obsługą korespondencji

Korzystam z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą mojej korespondencji.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniam realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przeze mnie danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej mi udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane przeze mnie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przeze mnie działań na Twoją rzecz lub korzystanie z moich funkcjonalności, które zgodnie z prawem mogę świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzam je w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o moich nowych aktywnościach oraz inicjatywach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będę miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usunę Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestanę przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowuję dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przeze nie Twoich danych osobowych w tym celu jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwię Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będę też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać ode mnie potwierdzenie, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych, na warunkach wskazanych w RODO.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania ode mnie sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które mi dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do mnie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli ten organ jest właściwy).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji łączącego nas stosunku prawnego.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o moich inicjatywach i propozycjach na podany przez Ciebie adres e-mail, nie będę mógł przesyłać Ci takich informacji. Podobnie: bez podania przez Ciebie wyżej wskazanych danych nie będziesz mógł pozostawić Komentarza na moim blogu oraz nie będziesz mógł otrzymywać Newslettera.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Używam technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określam wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używam także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na mojej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:

‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przeze mnie i pliki cookie obsługiwane w moim imieniu, np. przez firmy analizujące dla mnie dane;

‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używam i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą mi także do tworzenia statystyk, które wykorzystuję do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystam z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Twój adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcam do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords

Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala mi na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Piksel Facebook

Na Stronie stosuję piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskuję możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu mogę określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla mnie anonimowe, to znaczy, że nie widzę danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informuję Cię zgodnie ze stanem mojej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Custom Search Engine

Na Stronie używam wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click

Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp możesz zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

Wtyczki społecznościowe

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponoszę odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszam na strony konkretnych usługodawców.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe udostępniam tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz, w przypadku odwiedzania Strony, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. O tych podmiotach informuję Cię w części 7 Polityki Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb mogę zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Napisz pierwszy komentarz

css.php